آدرس اقامتگاه بوم گردی خانه تاریخی بهروزیان لار بر روی نقشه