آدرس اقامتگاه بوم گردی کوشک آقامحمد قمصر بر روی نقشه